Hadbjerg Skole er en rummelig og udviklingsorienteret skole.
Samarbejde og samspil mellem skolen, eleverne, forældrene, bestyrelsen og lokalsamfundet er forudsætningen for at skabe den ønskede rummelighed og udvikling.
Skolen ser det som sin opgave at skabe rammer, der passer til børnene - også til de børn, der ikke helt passer ind i de vante skabeloner og derfor oftest oplever at folkeskolen ikke har plads til dem.
 
Målsætningen realiseres blandt andet i følgende fokuspunkter:
 
1. Gode rammer skaber et godt læringsmiljø
Skolens størrelse er sådan, at både nærhed og overskuelighed samt udvikling og vækst er i balance.
Der er derfor særlig fokus på :
 • At tage hånd om overgangsfaser som indskoling, udskoling gennem et udbygget samarbejde mellem de forældre, elever, lærere, pædagoger eller andre faggrupper, der er involveret
 • At ude miljøet udbygges, udvides og ændres mod en mere grøn og legevenlig prof
 • Udvidelse af normalklasselokaler
 • fornyelserne skal ses og indgå, som nye muligheder for alle elever og for hele skolen. 
2. Skolens kerneydelse er undervisning
Hadbjerg Skole er en folkeskole fra 0-9 klasse med faglig kvalitet, der vægter et udviklende forum omkring faglighed og pædagogik.
Ved indlæring af de grundlæggende færdigheder er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at udvikle og anvende kreative evner og arbejdsmetoder. Dette vil være en god forudsætning i elevernes personlige muligheder i det kommende voksenliv.
Skoleforløbet skal være varieret og byde eleverne gode og positive oplevelser.
 
Hvad og hvordan:
 • skolen tilstræber at undervisningen i klasserne sker på tværs af faggrænser, hvor det er relevant og ønskeligt
 • skolen tilstræber at undervisningen gennem emne- og temaarbejde går på tværs af klassetrin og faggrænser
 • fagligheden er i højsædet
 • skoledagen en oplevelse af fællesskab, der gør det rart at være her.
 • skolens lærere vurderer, hvor det er nødvendigt at gennemføre intensive korte kurser gennem hele skoleforløbet
3. Skolen rummer mange slags børn med forskellige behov
Skolen styrker børnenes selvværd, samarbejdsevner og mellemmenneskelige forståelse og følger den enkelte elev tæt i og uden for skoleforløbet.
Skolen har plads til specialklasser og børn med særlige behov.
 
Hvad og hvordan:
Skolen vægter udviklingen af sociale kompetencer:
 • Gennem målrettet og formaliseret arbejde med social- og emotionel læring.
 • Gennem venskabsklasser mellem elever på forskellige årgange
 • Gennem temaarbejder på tværs af klassetrin, hvor samarbejdet lærer eleverne at tage ansvar og at vise respekt og omsorg for hinanden uanset alder og forudsætninger.
Skolen har 3 specialklasser:
 • Special-indskolingsklasse (02c) for elever på 0.-2. klassetrin med særlige behov 
 • Special-mellemtrinsklasse (36c) for elever på 3.-6. klassetrin med særlige behov
 • Special-udskolingsklasse (79c) for elever på 7.-9. klassetrin med særlige behov.
Rummelighed og sameksistens forudsætter stor bevidsthed om samspillet mellem normalklasser og specialklasser.
Problemstillinger omkring overgangen fra specialklasse til normalklasse, kontakten mellem specialklasse og normalklasse samt indslusning af nye elever i specialklasserne er områder, som skolens personale har arbejdet med i flere år.
Skolen har samarbejdsaftale med Børnepsykiatrisk Hospital og PPR om supervision og efteruddannelse af lærere.
Skolen indgår aktivt i ungdomskulturen i lokalområdet:
 • Overbygningen gør det muligt for de unge at blive i området
 • Skolen arbejder sammen med det lokale erhvervsliv gennem tiltag som udvidet erhvervspraktik.
4. Skolen byder forældrene op til dans
Skolen ønsker at opbygge et åbent og tillidsfuldt forhold mellem eleverne, forældrene og skolen.
 
Hvad og hvordan:
Eleven såvel som skolen bliver styrket af fælles fodslag mellem skole og hjem:
 • Skolen inddrager derfor forældrene via relevante informationer og møder og sociale arrangementer.
 • Forventningspapirer til elever – forældre – skolen i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen
 • Forældrene bakker op om skolens initiativer og indgår i dialogen omkring den enkelte elev.
5. Skolen er et lokomotiv i lokalsamfundet
Skolen er et samlingspunkt for lokalsamfundets kulturliv og udgør sammen med kirken, foreninger og øvrige institutioner i området drivkraften i Hadbjerg områdets status som kommunalt udviklingscenter.
 
Hvad og hvordan:
Skolen medvirker til at skabe fællesskabsfølelse blandt områdets beboere ved at deltage på alle niveauer i lokalsamfundet. Vi samarbejder med :
 • borgerforeninger, grundejerforeninger og byforeninger om styrkelse af områdets øvrige faciliteter
 • alle interesseorganisationer omkring styrkelse af de faciliteter, som skolen kan stille til rådighed for lokalsamfundet
 • præst og menighedsråd om kulturelle tilbud
 • politi og socialsektoren om SSP - samarbejdet
 • lokale virksomheder og personer gennem virksomhedsbesøg og brug af gæstelærere fra lokalsamfundet med videre.
 
Sammenfatning:
Hadbjerg Skole er en rummelig skole.
Det betyder en favnende skole, hvor børn får lov til at være børn. Også selv om de ikke lige passer ind i de eksisterende skabeloner.
Det betyder en åben skole, hvor ikke alt er låst af – en skole hvor meget kan lade sig gøre for både elever, forældre, medarbejdere og lokalsamfundet.
Det betyder også en nytænkende skole, som giver plads for ideer og forslag, der fremmer den pædagogiske og faglige udvikling